‘பயந்து சாவாதீங்க! கரோனா ஒன்னும் பெரிய **** கிடையாது’ – ஆசான்ஜி

Spread the love

‘பயந்து சாவாதீங்க! கரோனா ஒன்னும் பெரிய **** கிடையாது’ – ஆசான்ஜி

His Holiness Atmayogi Shri Aasaanji’ – Master of Inner- Science and Self-Transformation, talks about the miraculous power of Human Life. Human beings need not worry and be happy always and Guruji teaches how!! As the founder of AtmaYoga Foundation, His Holiness Shri Aasaanji has transformed the lives of countless people across the world. Millions of People have regained their lost health, wealth and happiness through his Divine presence & Scientific Teachings.


Spread the love