நாங்கள் செய்யும் அரசியலுக்கு பணம் தேவையில்லை”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *